මොකද බොල කිතුලේ

Author: :;;;:_€ⱤḀᾓԌᾎ_::;;; /අවාරෙට කිතුලේ    ගිය
අන්දරේ විමසන   ලෙද
මොකද බොල කිතුලේ   හිඳ
මගේ හැලියේ රා   හොඳද ?

හැලියෙ රා ටික     පල්ලා
මුසාවක් නෑ     තෙපලා
කිතුලේ මං     නැඟලා
බීවෙ නෑ රා ටික     පෙරාලා

මගේ නාඹර    ගොනා
ගන් ගොඩැල්ලේ     දුවනා
කවුරුත් දන්න     එතනා
ගම හැම තැනම     බඳිනා

ගමේ තණ ටික     බුදලා
බුදි විගසටම     දිරවලා
ගාලෙන් පැනල    දුවලා
දබරෙන් කෝලම්    කළා

මෙහි තණ නොමැත     ඇත්තේ
හොයන්නට විගස     ගත්තේ
එපිට ගම්     පැත්තෙ
නැතිද තණ හෙම දෙවැට     පැත්තේ 

අවට නැත කඳු     වැටියක්
උස පොල් ගස් එහෙම     හිටියත්
නගින්නට හැකි     විදිහක්
හොයන්නට හෙම නොහැක     විදිහක් 

ගමරාළගේ     කිතුලේ
වරපට බැඳල     විපුලේ
මක්කටැයි ඇවටිලි     කළේ
හනික මං    කිතුලේ

ගං හත අටක්     එහා
බැලිය හැකිනොවැ    මනා
නිල්ලක තණ     ලියලනා
විගස යමි මම ගොනා    හඬනා